Tietoa

Yleistä lainsäädännöstä:

Lainsäädännön mukaan sähkölaitteiston sähköturvallisuuden ylläpitäminen kuuluu haltijan velvollisuuksiin ja vastuuseen.

Määräaikaistarkastus
Määräaikaistarkastuksen ensisijainen tehtävä on valvoa, että haltija pitää yllä sähkölaitteiston käytön turvallisuutta noudattamalla laitevalmistajien käyttö- ja huolto-ohjeita tai noudattamalla laadittua hoito- ja kunnossapito-ohjelmaa jos sellainen on edellytetty.
Määräaikaistarkastus suoritetaan laitteiston luokituksesta riippuen 5-10 vuoden välein. Sähkölaitteistojen luokitus ja tarkastuksien enimmäisväli

Luokka 1

Sähkölaitteisto asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin 2 asuinhuoneistoa:
Ei tarvitse määräaikaistarkastusta. Mikäli kuitenkin asuinrakennuksen osana on liiketiloja, joiden suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 A, on näiden tilojen sähkölaitteistoille tehtävä määräaikaistarkastus 10 vuoden välein.
Muu kuin asuinrakennuksen sähkölaitteisto, jonka suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisarvo on yli 35 A ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3. Tarkastusväli 10 vuotta.

Luokka 2

Sähkölaitteisto, johon kuuluu yli 1000 V nimellisjännitteisiä osia, lukuun ottamatta sellaista sähkölaitteistoa, johon kuuluu vain enintään 1000 V nimellisjännitteellä syötettyjä yli 1000 V sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja.
Sähkölaitteisto, jonka liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiinteistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen summaa, on yli 1600
kVA. Tarkastusväli 10 vuotta.

Luokka 3

Verkonhaltijan jakelu-, siirto- tai muu vastaava sähköverkko.
Tarkastusväli 5 vuotta.

Määräaikaistarkastus tehdään pistokoeluontoisesti noudattamalla osittain samoja periaatteita kuin käyttöönottotarkastuksessa.
Määräaikaistarkastus poikkeaa kuitenkin käyttöönottotarkastuksesta siten, että asennukset on toteutettu vanhempien määräysten mukaan ja tarkastuksen ajaksi laitteistoa ei yleensä voi tehdä jännitteettömäksi.

Varmennustarkastus
Sähköturvallisuuden varmistamiseksi vaaditaan em. luokan 1-3 sähkölaitteistolle sähkölaitteiston rakentajan eli yleensä sähkö-urakoitsijan suorittaman käyttöönottotarkastuksen lisäksi erillinen urakoitsijan tilaama kolmannen osapuolen suorittama varmennustarkastus. (HUOM! Mikäli urakoitsija ei tarkastusta tilaa, vastuu rikkomuksen mahdollisista seuraamuksista kiinteistölle ja siellä toimiville siirtyy haltijalle)
Varmennustarkastus pitää tehdä myös kelpoisuustodistuksella tehdyille sähköasennuksille, kts. www.seti.fi > kelpoisuus-todistukset.
Varmennustarkastuksen tarkoituksena on riittävässä laajuudessa selvittää ja varmistaa, että sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuudelle asetetut vaatimukset ja sähkölaitteistolle on tehty sähköurakoitsijan toimesta käyttöönottotarkastus.