Palvelut

Lakisääteiset ja yleiset sähkölaitteistotarkastukset
- sähkövikojen haut sekä
sähkölaitteistojen turvallisuus

Mittaukset
- sähkön laatumittaukset / onko laatustandardin mukainen?
- pääsulakekoon tarkistusmittaukset / onko perus- /sulakemaksut kohdallaan?
- kompensoinnin tarkastusmittaukset / onko loissähkömaksuja?/ -kompensoinnin kunto, asettelu / mitoitus kohdalleen!
- temppuileeko koneet? / onko "viruksia" eli ylimääräistä tavaraa / aaltoja sähkössä? - estokelojen tarve / kunto!
HUOM! Em. iäkkäät ja huoltamattomat kompensointilaitteistot nostavat huomattavasti savuvahinko- / tulipaloriskiä!

Töidenjohtaja - palvelut

Sähkjöturvallisuuslaki 1135 / 2016

57 §
Sähkötöiden johtajan nimeäminen

Toiminnanharjoittajan on nimettävä sähkötöitä varten sähkötöiden johtaja ennen toiminnan aloittamista.


Uusi sähkötöiden johtaja on nimettävä kolmen kuukauden
kuluessa siitä, kun toiminnanharjoittajan nimeämä johtaja vaihtuu tai on
estynyt hoitamasta tehtäväänsä muuten kuin lyhytaikaisen poissaolon
vuoksi.58 §
Toiminnanharjoittajaa ja sähkötöiden johtajaa koskevat vaatimukset

Sähkötöiden johtajan tulee olla toiminnanharjoittaja tai
tällaista toimintaa harjoittavan palveluksessa. Sama henkilö saa olla
nimettynä enintään kolmen toiminnanharjoittajan sähkötöiden johtajaksi
samanaikaisesti.


Toiminnanharjoittajan on annettava sähkötöiden johtajalle
riittävät mahdollisuudet johtaa ja valvoa sähkötöitä. Sähkötöiden
johtajalla tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus huolehtia
tehtävästään.


Sähkötöiden johtajan on tunnettava sähköturvallisuutta koskevat vaatimukset ja ylläpidettävä ammattitaitoaan.59 §
Sähkötöiden johtajan tehtävät

Sähkötöiden johtaja vastaa siitä, että:


1) sähkötöissä noudatetaan tätä lakia;


2) sähkölaitteet ja -laitteistot ovat tämän lain edellyttämässä kunnossa ennen käyttöönottoa tai toiselle luovuttamista;


3) sähkötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi tehtäviinsä opastettuja.

Käytönjohtaja - palvelut

Sähköturvallisuuslaki 1135 / 2016

60 §
Käytön johtajaa edellyttävät sähkölaitteistot

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä käyttötöitä varten käytön johtaja, jos:


1) sähkölaitteistoon kuuluu yli 1 000 voltin
nimellisjännitteisiä osia, lukuun ottamatta enintään 1 000 voltin
nimellisjännitteellä syötettyjä yli 1 000 voltin sähkölaitteita tai
niihin verrattavia laitteistoja; tai


2) sähkölaitteiston liittymisteho, jolla tarkoitetaan
sähkölaitteiston haltijan kiinteistölle tai yhtenäiselle
kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen summaa, on
yli 1 600 kilovolttiampeeria.Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä käytön johtaja kolmen kuukauden kuluessa sähkölaitteiston käyttöönotosta.


Sähkölaitteiston haltijan on tehtävä ilmoitus 1 momentissa
tarkoitetusta sähkölaitteistosta ja sen käytön johtajasta
sähköturvallisuusviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa
sähkölaitteiston käyttöönotosta. Ilmoituksessa on selvitettävä, että 61
§:ssä säädetyt vaatimukset täyttyvät. Ilmoituksesta on käytävä ilmi
käytön johtajan suostumus tehtäväänsä. Ilmoitus on tehtävä myös
sähkölaitteistoa ja käytön johtajaa koskevista oleellisista muutoksista
kuukauden kuluessa muutoksesta.


Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä uusi käytön johtaja
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun käytön johtaja vaihtuu tai on
estynyt hoitamasta tehtäväänsä muuten kuin lyhytaikaisen poissaolon
vuoksi.61 §
Sähkölaitteiston haltijaa ja käytön johtajaa koskevat vaatimukset

Käytön johtajan tulee olla sähkölaitteiston haltija tai
tämän palveluksessa. Käytön johtajana voi toimia myös sellaisen yhteisön
palveluksessa oleva henkilö, jolla on sähkölaitteiston haltijan kanssa
sähkölaitteistoa koskeva kunnossapitosopimus. Lisäksi henkilö, joka ei
ole sähkölaitteiston haltijan palveluksessa, voi olla käytön johtajana,
kun sähkölaitteistoon kuuluu enintään kolme nimellisjännitteeltään
enintään 20 kilovoltin muuntamoa tai muuntamoon rinnastettavaa erillistä
yli 1 000 voltin nimellisjännitteistä kytkinlaitosta.


Sähköverkonhaltijan käytön johtajan palvelussuhteeseen sovelletaan, mitä sähkömarkkinalaissa säädetään.


Sähkölaitteiston haltijan on annettava käytön johtajalle
riittävät mahdollisuudet johtaa ja valvoa käyttötöitä. Sähkölaitteiston
haltijan on lisäksi annettava käytön johtajalle tarvittavat tiedot
sähkölaitteiston rakennus- ja korjaustöistä sekä niihin liittyvistä
tarkastuksista.


Käytön johtajan on tunnettava sähköturvallisuutta koskevat vaatimukset ja ylläpidettävä ammattitaitoaan.62 §
Käytön johtajan tehtävät

Käytön johtaja vastaa siitä, että:


1) sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan tätä lakia;


2) sähkölaitteisto on tämän lain edellyttämässä kunnossa käytön aikana;


3) käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi tehtäviinsä opastettuja.


Tutustu versioomme Carlo Gavazzin energianhallintajärjestelmässä. Kokoamme laadun-, vian ja tariffinseurantajärjestelmän, joka soveltuu juuri Teidän sähkönkäyttöympäristöönne.
(Yläpalkin Galleria otsikon alta löytyvä Carlo Gavazzin VMU-C tiedonkeruupalvelin järjestelmä välilehti.)
Varautuminen sähkökatkoihin - palvelut:
Vaihtokytkinkotelot pääkeskusten jatkoksi ja esim. kiertävä varavoimakone? Miten varautua edullisimmin ja ennalta sähkökatkoihin, vaikka naapurien kanssa?

Kaikki valtuutuksen / toimenkuvan sallimat tehtävät

Mikäli epäilet sähkölaitteistosi turvallisuutta, olipa se mikä, minkä kokoinen tai minkä ikäinen hyvänsä...ota yhteyttä!


Laatukriteerit:
1. Kokemus, luottamus, turvallisuus
2. Seuranta, vertailu, verkottuminen
3. Ammattitaidon ylläpito